უნდა გადეცეს თუ არა გადაუნაწილებელი მანდატები არჩევნებში საუკეთესო შედეგების მქონე პარტიას?

21.04.2017 დღის კითხვა

დასვით შეკითხვა კონსტიტუციის მუხლზე